top of page

WE ARE IN THE CITY CENTRE IN WARSAW AND OFFER A NICE ROOM WITH BATHROOM IN OUR SPA 

Pease read our rules of the room and spa. 

The spa rules

The hotel rules:

WE ARE IN THE CITY CENTRE IN WARSAW AND OFFER A NICE ROOM WITH BATHROOM IN OUR SPA

Pease read our rules of the room and spa.

 

 

The hotel rules:

 

During the stay in the room it is necessary to maintain normal silence at a time when in another office there will be surgery and quiet hours from 22-8 in the morning.

Pictures of the object can be published after obtaining the approval of the owner.

For the ordered accommodation and not canceled within no less than 14 days before arrival, the full payment will be charged.

 

We have the right to collect a deposit at check-in, which will be returned after check-out up to 24 hours.

Prepayments can be made by phone or online by credit card or by bank transfer.


If you have booked a room as a non-refundable reservation - you must pay even if you do not arrive. If your reservation specifies a date to which you can cancel your reservation (usually it is up to 14 days before arrival) you will be released from the fee.

 

For damages caused to the guest, the guest will be charged not more than mentioned in the list below:

 

W czasie pobytu w pokoju obowiązuje zachowania normalnej ciszy w czasie jesli w innym gabinecie będzie odbywał się zabieg oraz ciszy nocnej od 22-8 rano.

Zdjęcia obiektu mogą być publikowane po uzyskaniu akceptacji właściciela.

Za zamówiony nocleg i nie odwołany w czasie nie krótszym niż 14 dni przed przyjazdem, zostanie pobrana pełna opłata za pobyt.

 

Mamy prawo pobrania depozytu przy zameldowaniu, który będzie zwrócony po wymeldowaniu do 24h.

Przedpłaty można dokonać telefonicznie lub internetowo przez kartę kredytową lub przelewem.

 

Jeśli zarezerwowałeś pokój jako rezerwacja bezzwrotna – musisz zapłacić nawet jeśli nie przyjedziesz. Jeśli w twojej rezerwacji określono termin do jakiego możesz zrezygnować z rezerwacji (zazwyczaj jest to do 14 dni przed przyjazdem) zostaniesz zwolniony z opłaty.

 

Za powstałe szkody gość zostanie obciążony nie niej niż wymieniono w liście poniżej:

 

 

Internet  login: chmielna apartment

hasło, password: Chmielna2008

Prosimy o zachowanie ostrożności.

Obciążenie za zniszczenie lub kradzież:

 1. Naczynia – 30 – 300 zł

 2. Expres do kawy – 2000 zł

 3. Kuchenka mikrofalowa – 500 zł

 4. Lodówka – 1500 zł

 5. Płyta kuchenna – 1000 zł

 6. Sztućce – 150 zł

 7. Tv – 1400 – 2000 zł

 8. Radio – 200 - 500 zł

 9. Pralka – 1800 zł

 10. Lampy – 300 - 600 zł

 11. Pościel – 100 zł szt.

 12. Czajnik – 150 zł

 13. Meble i pozostałe elementy trwałe ustalane indywidualnie

 14. Ręcznik – 100 zł szt.

 15. Szlafrok 400 zł szt.

 16. Palenie papierosów w obiekcie – 150 zł

 17. Przedłużenie pobytu bez powiadomienia lub późne wymeldowanie bez powiadomienia - opłata za kolejna dobę według obowiązującej w danym dniu stawki.

 18. Ujawnienie kodów dostępu do zamków do lokalu – 500 zł

 19. Klucze i karta dostępu – 1000 zł

Please exercise caution.

Charges for destruction or theft:

1. Dishes - PLN 30-300

2. Coffee machine - PLN 2,000

3. Microwave oven - PLN 500

4. Fridge - PLN 1,500

5. Kitchen hob - PLN 1000

6. Cutlery - PLN 150

7. Tv - PLN 1,400 - 2,000

8. Radio - 200 - 500 PLN

9. Washing machine - PLN 1800

10. Lamps - 300 - 600 PLN

11. Bedding - 100 PLN each

12. Kettle - 150 PLN

13. Furniture and other permanent elements determined individually

14. Towel - 100 PLN each

15. Bathrobe 400 PLN each

16. Smoking in the facility - PLN 150

17. Extension of stay without notice or late check out without notice - payment for another day according to the day rate applicable.

18. Disclosure of access codes for locks to premises - PLN 500

19. Keys and access card - PLN 1000

Будьте осторожны.

Сборы за уничтожение или кражу:

1. Блюда - PLN 30-300

2. Экземы для кофе- Кофе-машина - 2 000 злотых

3. Микроволновая печь - PLN 500

4. Холодильник - PLN 1,500

5. Кухонная плита - PLN 1000

6. Столовые приборы - 150 злотых

7. Телевизор - PLN 1,400 - 2,000

8. Радио - 200 - 500 злотых

9. Стиральная машина - PLN 1800

10. Лампы - 300 - 600 PLN

11. Постельные принадлежности - по 100 PLN каждый

12. Чайник - 150 PLN

13. Мебель и другие постоянные элементы, определенные индивидуально

14. Полотенце - 100 PLN каждый

15. Халат 400 PLN каждый

16. Курение на объекте - 150 злотых

17. Продление срока пребывания без предварительного уведомления или позднего выезда без предупреждения - оплата за другой день в соответствии с действующей дневной ставкой.

18. Раскрытие кодов доступа для замков в помещения - PLN 500

19. Ключи и карта доступа - 1000 злотых

 

 

Bitte Vorsicht walten lassen.

Gebühren für Zerstörung oder Diebstahl:

 

1. Geschirr - PLN 30-300

2. Kaffeemaschine - 2.000 PLN

3. Mikrowellenofen - 500 PLN

4. Kühlschrank - PLN 1.500

5. Küchenherd - 1000 PLN

6. Besteck - 150 PLN

7. Fernseher - PLN 1.400 - 2.000

8. Radio - 200 - 500 PLN

9. Waschmaschine - 1800 PLN

10. Lampen - 300 - 600 PLN

11. Bettwäsche - 100 PLN pro Stück

12. Wasserkocher - 150 PLN

13. Möbel und andere dauerhafte Elemente individuell bestimmt

14. Handtuch - 100 PLN pro Stück

15. Bademantel 400 PLN pro Stück

16. Rauchen in der Einrichtung - 150 PLN

17. Verlängerung des Aufenthalts ohne vorherige Ankündigung oder später Check-out ohne Benachrichtigung - Zahlung für einen anderen Tag nach dem geltenden Tagessatz.

18. Offenlegung von Zugangscodes für Schlösser zu Räumlichkeiten - 500 PLN

19. Schlüssel und Zugangskarte - 1000 PLN

 

S'il vous plaît faites preuve de prudence.

Frais de destruction ou de vol:

 

1. Vaisselle - PLN 30-300

2. Cafetière - 2 000 PLN

3. Four à micro-ondes - 500 PLN

4. Réfrigérateur - 1 500 PLN

5. Plaque de cuisson - 1000 PLN

6. Couverts - 150 PLN

7. Télévision - 1 400 - 2 000 PLN

8. Radio - 200 - 500 PLN

9. Machine à laver - PLN 1800

10. Lampes - 300 - 600 PLN

11. Literie - 100 PLN chacune

12. Bouilloire - 150 PLN

13. Meubles et autres éléments permanents déterminés individuellement

14. Serviette - 100 PLN chaque

15. Peignoir 400 PLN chaque

16. Fumer dans l'établissement - 150 PLN

17. Prolongation du séjour sans préavis ou départ tardif sans préavis - paiement pour un autre jour selon le tarif du jour applicable.

18. Divulgation des codes d'accès pour les serrures aux locaux - 500 PLN

19. Clés et carte d'accès - 1000 PLN

bottom of page